FRI RETTSHJELP

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning der det offentlige, altså staten, dekker kostnader til juridisk bistand. Formålet er at også personer som selv ikke har økonomisk evne til å dekke utgifter til juridisk bistand i enkelte saker av stor personlig og velferdsmessig betydning, likevel skal få tilgang til slik bistand.

 
FRI RETTSHJELP MED BEHOVSPRØVING OG EGENANDEL

I en del andre type saker er det inntekt og formue som avgjør om en faller inn under ordningen.

Dette gjelder først og fremst:

 

 • Ekteskaps- og familiesaker (saker om felleseieskifte/skilsmisseoppgjør mellom ektefeller, økonomisk oppgjør mellom samboere ved samlivsbrudd og saker om foreldreansvar, daglig omsorg og samvær med barn)

 • Saker om personskadeerstatning

 • Saker om oppsigelse av husleieforhold

 • Saker om opphør av arbeidsforhold

 • Saker om voldsoffererstatning som ikke er dekket på andre måter.

 • Klagesaker etter folketrygdloven (NAV-saker mv.)

Disse sakene kalles behovsprøvde saker, og en andel (egenandel) av utgiftene må betales av den som mottar støtten. 

FRI RETTSHJELP UAVHENGIG AV EGEN INNTEKT OG FORMUE

I enkelte saker kan alle få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue (uten behovsprøving), og uten å betale egenandel.

Dette gjelder blant annet i følgende saker:

 

 • Enkelte saker etter utlendingsloven og statsborgerloven.

 • Enkelte barnevernssaker

 • I saker om erstatning for urettmessig straffeforfølgning

 • I saker om tvangsekteskap

 • Voldsoffer i erstatningssak mot gjerningspersonen

 • Fornærmede i henhold til straffeprosesslovens regler som har krav på bistandsadvokat, vil få dekket juridisk bistand for å vurdere om det skal leveres inn en anmeldelse.

 • Vernepliktige i førstegangstjeneste og sivilt tjenestepliktige har videre krav på bistand uten økonomiske behovsprøving i saker som normalt krever slik behovsprøving. 

 
 
INNTEKTS- OG FORMUESGRENSEN VED BEHOVSPRØVING

Inntektsgrensen for fri rettshjelp med behovsprøving er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.

 

Formuesgrensen for fri rettshjelp med behovsprøving er kr 100 000,-.

 

For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi legges samlet inntekt og formue til grunn for vurderingen av om inntekts- og formuesgrensen er overskredet. 

 
EGENANDEL

Med mindre rettshjelp er mottatt uten økonomisk behovsprøving, skal den som mottar fri rettshjelp selv betale en andel (egenandel) av utgiftene.

 

I saker som gjelder fritt rettsråd, altså juridisk rådgivning og bistand utenfor domstolene, utgjør egenandelen kr 1060, tilsvarende den offentlige timesatsen (salærsatsen). Den som yter rettshjelpen kan kreve inn egenandelen på forskudd. 

Personer med bruttoinntekt under kr 100.000,- pr. år betaler ikke egenandel.

I saker som gjelder fri sakførsel, altså bistand i forbindelse med prosesser for domstolene, utgjør egenandelen 25 % av kostnadene, begrenset oppad til åtte ganger salærsatsen, noe som tilsvarer kr 8480.

 
ER DU USIKKER PÅ OM DU HAR KRAV PÅ FRI RETTSHJELP?

Vi bistår deg med å finne ut om du har krav på fri rettshjelp i din sak.

 
 • Twitter

Rettshjelpfirmaet Sterk Legal AS Apotekergata 10

0180 Oslo, Norway

Tel: +47 92277399

Åpningstider: 09.00 - 20.00

Vil du være først ute med å få vite om nytt fra Sterk Legal?

Vi produserer jevnlig innhold for deg, i form av artikler, video og podkast.

Ved innsending godtar jeg personvernerklæringen