ALMINNELIGE BETINGELSER

1. INNLEDNING

 

 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets rettshjelper eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til en oppdragsbekreftelse.

 2. Disse alminnelige betingelser overgis klienten ved etablering av oppdraget og anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig rettshjelper at vilkårene ikke aksepteres.

 3. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient

 4. Rettshjelpfirmaets mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtalen, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, rettshjelpfirmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

 5. Alle rettshjelpere tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive rettshjelpvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

 

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

 

 1. Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert oppdragsbekreftelse.

 2. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig rettshjelper i rettshjelpfirmaet, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

 3. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at rettshjelpfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

 4. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at rettshjelpfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Rettshjelpfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

 5. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er rettshjelpfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

 6. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom rettshjelpfirmaet. Rettshjelpfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

 

 1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til arbeid med oppdraget, inkludert arbeid utført før utarbeidelse av oppdragsbekreftelse. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsen og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel.

 2. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time. 

 3. Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

 4. Rettshjelpfirmaets salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

 5. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke rettshjelpfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.[1]

 6. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

 7. Alle omkostninger og utlegg som rettshjelpfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

 8. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

 

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

 1. I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til rettshjelpbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 246.000 (enslige), kr 369 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 100.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig rettshjelper for en konkret vurdering.[2]

 2. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til rettshjelpbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi rettshjelpfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom rettshjelpfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

 

5. RETTSHJELPFIRMAETS ANSVAR

 

 1. Rettshjelpfirmaet er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om rettshjelpers profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av rettshjelpvirksomhet. Rettshjelpfirmaets sikkerhetsstiller er If Skadeforsikring.

 2. Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

 3. Rettshjelpfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.

 4. Rettshjelpfirmaet er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som rettshjelpfirmaet har henvist til eller for underleverandører som rettshjelpfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

 5. Rettshjelpfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering rettshjelpfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

 6. Rettshjelpfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Rettshjelpfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (rettshjelpfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil rettshjelpfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

 

6. BEHANDLING AV INFORMASJON

 

 1. Rettshjelpere i rettshjelpfirmaet har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter.[3] I tillegg plikter rettshjelperene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig.[4] I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.[5]

 2. Med mindre noe annet er avtalt, har rettshjelpfirmaets rettshjelper adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Rettshjelpfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som rettshjelperene.[6]

 3. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil rettshjelpfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er rettshjelpfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig rettshjelper kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring: https://www.sterklegal.no/personvernerklaering​

 4. Rettshjelpfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon.[7] Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til rettshjelpfirmaet. 

 5. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Rettshjelpfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.[8] Rettshjelpfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

7. KLAGE

 

 1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks, å ta dette opp med ansvarlig rettshjelper eller daglig leder.

 2. Reklamasjon må fremsettes senest innen en måned regnet fra fakturadato dersom reklamasjonsretten ikke skal ansees som tapt. Reklamasjonen må dessuten være spesifisert innen samme frist med henvisning til hvilke poster det reklameres mot og med konkret og spesifisert begrunnelse.

 3. Rettshjelpfirmaet er ikke medlem av Advokatforeningen, og aksepterer ikke at eventuell tvist om salær skal vurderes etter Regler for God Advokatskikk pkt. 3.3.1. 

 4. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler.

8. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR 

 

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det.

 

[1] Jf. tvisteloven § 6-13 (1) bokstav d og § 10-5 (2).

[2] I henhold til regler for god advokatskikk pkt. 3.4 er det advokatens forpliktelse å opplyse sin klient om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp eller rettshjelpsforsikring.

[3] Jf. straffeloven § 211.

[4] Jf. regler for god advokatskikk pkt 2.3.2.

[5] Unntak følger blant annet av hvitvaskingsloven § 18.

[6] Jf. regler for god advokatskikk pkt 2.3.3.

[7] Jf. GDPR artikkel 32

[8] Slik oppbevaringsplikt følger blant annet av bokføringsloven § 13 og hvitvaskingsloven § 22.

 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT OSS

Vi vil gjerne vite mer om dine utfordringer og behov. Ta kontakt med oss for et uforpliktende møte, slik at vi kan kartlegge mulige løsninger på ditt problem.

 
 • Twitter

Rettshjelpfirmaet Sterk Legal AS Apotekergata 10

0180 Oslo, Norway

Tel: +47 92277399

Åpningstider: 09.00 - 20.00

Vil du være først ute med å få vite om nytt fra Sterk Legal?

Vi produserer jevnlig innhold for deg, i form av artikler, video og podkast.

Ved innsending godtar jeg personvernerklæringen